zertifikate.png

Szkoła posiada austriacki
certyfikat Ö-Cert.

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ TERAPII WISCERALNEJ I INTEGRATYWNYCH MANUALNYCH METOD LECZENIA

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis Internetowy https://terapia-wisceralna.pl/ Szkoła Terapii Wisceralnej I Integratywnych Manualnych Metod Leczenia prowadzony jest przez: Szkoła Terapii Wisceralnej Florinda Czeija Dürnbergstr. 42, 5164 Seeham, Austria, tel. +43 699 1829 2676, adres e-mail: info@viszerale-therapie.at
   
 2. Organizatorem Szkoleń jest: Janusz Rudak FIZJOART, ul. Racławicka 17A, 14-100 Ostróda, REGON 519482141, NIP 7411809586. Kontakt do Organizatora: tel. +48 602 784 551, adres e-mail: info@terapia-wisceralna.pl.
   
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Organizator, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji i poprawiania.
   
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Szkoleniach organizowanych przez Organizatora.
   
 5. Szkolenia organizowane przez Organizatora dostępne są dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Konsument”), przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, przedsiębiorców nie posiadających osobowości prawnej („Przedsiębiorcy”) oraz innych podmiotów, które wykupią udział w Szkoleniu.
   
 6. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu: które 2 stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 3851do 3853), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
   
 7. Definicje

  a) Użytkownik – Konsument, Przedsiębiorca oraz każdy inny podmiot korzystający z Serwisu, który wykupił udział w Szkoleniu.

  b) Formularz – formularz zgłoszeniowy na wybrane przez Użytkownika Szkolenie.

  c) Szkolenie – Kurs przygotowywany przez Organizatora: kurs / szkolenie- cykl zajęć edukacyjnych składający się z co najmniej jednego dwudniowego zjazdu; realizowany w blokach lub w ramach kolejnych sesji; służy zdobyciu wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie określonym w ofercie; w czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia, wykłady, praca z tekstami, a także ćwiczenia praktyczne.; kurs może (jeżeli zostało to określone w informacji na temat kursu) kończyć się egzaminem próbnym przeprowadzonym przez Organizatora podczas ostatniego zjazdu („Kurs”).

  d) Uczestnik – Użytkownik i/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do udziału w Szkoleniu.

  e) Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

  f) Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 ze zm.).

  g) Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
   
 8. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora: https://terapia-wisceralna.pl/ 
   
 9. Szkolenia sprzedawane są za pośrednictwem Serwisu Internetowego Szkoła Terapii Wisceralnej I Integratywnych Manualnych Metod Leczenia znajdującej się pod domeną https://terapia-wisceralna.pl/ („Serwis”), a także za pośrednictwem konsultantów Organizatora w rozmowach telefonicznych, pod numerami telefonu wymienionymi w pkt 2 Regulaminu - poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem.
   
 10. Udział w Szkoleniu jest równoznaczny ze zgodą na rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego na wszelkich nośnikach dokumentujących przebieg Szkolenia. Niniejsza zgoda obejmuje prawo na rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku Uczestnika bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego środka służącego do rozpowszechniania wizerunku, w szczególności w prasie, materiałach reklamowych, banerach, internecie.

§ 2. SERWIS INTERNETOWY SZKOŁA TERAPII WISCERALNEJ I INTEGRATYWNYCH MANUALNYCH METOD LECZENIA

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed uzyskaniem dostępu do Serwisu, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
   
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określonego Szkolenia, na warunkach podanych w informacji o tym Szkoleniu.
   
 3. Ceny Szkoleń wskazane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia Formularza przez Użytkownika.
   
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  a) posiadanie dostępu do sieci Internet oraz przeglądarki obsługującej pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej,

  b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna, w której poprawnie działać będzie Formularz.
   
 5. Organizator nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

§ 3. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie Umowy na Szkolenie między Organizatorem a Użytkownikiem następuje od chwili przekazania wypełnionego Formularza przez Użytkownika, do Organizatora, w jeden z niżej wskazanych sposobów:

  a) online, przez stronę https://terapia-wisceralna.pl

  b) e-mailem na adres: info@terapia-wisceralna.pl

  c) po rozmowie telefonicznej z konsultantem Organizatora.
   
 2. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
   
 3. Zawarcie Umowy w jeden ze wskazanych wyżej sposobów jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Użytkownika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie.
   
 4. Umowa z Użytkownikiem na wybrane Szkolenie zawierana jest przed rozpoczęciem Szkolenia, najpóźniej do 1 dnia roboczego przed jego rozpoczęciem z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na to Szkolenie.
   
 5. Organizator zastrzega, że w przypadku zawarcia Umowy na mniej niż 14 dni przed Szkoleniem Użytkownik rezygnuje z odstąpienia od Umowy zgodnie z zapisem § 4 ust. 5, w przypadku rezygnacji mają wówczas zastosowanie zapisy § 4 ust. 6 oraz 6. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników - Konsumentów.

§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Użytkowników - Konsumentów uregulowane są w § 7 niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą zatem Użytkowników – Konsumentów.
 2. Użytkownik może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: a) śmierć osoby bliskiej Użytkownika i/lub Uczestnika (współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, powinowatego, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu), b) ciężka choroba Użytkownika i/lub Uczestnika uniemożliwiająca wzięcie udziału w Szkoleniu, c) konieczność wywiązania się z obowiązku wobec organów władzy publicznej, o których Użytkownik nie wiedział zawierając Umowę z Organizatorem (np. stawiennictwo w sądzie).
   
 3. Wszystkie wskazane powyżej powody odstąpienia od Umowy muszą być przez Użytkownika udokumentowane.
   
 4. Odstąpienie od Umowy, Użytkownik powinien przesłać do Organizatora na adres e-mail: info@terapia-wisceralna.pl lub listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 1 pkt 2 Regulaminu.
   
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy na uczestnictwo w Kursie, w trakcie jego trwania, Użytkownik jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie proporcjonalnie, za zajęcia, w których wziął udział. Użytkownicy odstępujący od Umowy na uczestnictwo w Szkoleniu, z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu zwolnieni są z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
   
 6. Jeśli Użytkownik odstąpi od Umowy na uczestnictwo w Szkoleniu co najmniej 6 tygodni przed planowanym terminem Szkolenia z jakiejkolwiek przyczyny, wynagrodzenie uiszczone tytułem Szkolenia, zostanie mu zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjno-księgowe 30 €, z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 zdanie 2 niniejszego paragrafu. Faktura na koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie wystawiona dla Użytkownika i przesłana na adres podany w Formularzu.
   
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy na Szkolenie, w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz z przyczyn innych niż wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, zaliczka wpłacona przez Użytkownika zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 lit. a, nie zostanie mu zwrócona. W przypadku odstąpienia od Umowy w terminie wskazanym w niniejszym ustępie, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Organizatorowi pełnej kwoty wynagrodzenia za Szkolenie. 8. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz nie wzięcie udziału w Szkoleniu, nie jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi całość wynagrodzenia za Szkolenie także w przypadku wskazanym w § 5 ust. 4.
   
 8. Organizator ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Użytkownikiem, w sposób wskazany w § 3 ust. 1, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, jeśli na Szkolenie nie zapisze się wystarczająca liczba Użytkowników. Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Użytkownika, na adres e-mail podany w Formularzu. 10. Organizator ma prawo nie zawrzeć Umowy z Użytkownikiem lub odstąpić od Umowy zawartej, w sposób wskazany w § 3 ust. 1, w każdym przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika wynagrodzenia wobec Organizatora, wynikającego także z innych tytułów niż Szkolenie.

§ 5. WYNAGRODZENIE

 1. 1. Wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Kursie, płatne jest w dwóch częściach:

  a) bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% ceny podstawowej Kursu, wskazanej w cenniku przy opisie szkolenia, na stronach Serwisu, lub w wiadomości e-mail przesyłanej po dokonaniu rejestracji, wpłacanej w terminie 7 dni przez Użytkownika po zawarciu Umowy, w przypadku Użytkowników - Konsumentów zaliczka jest zwracana zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 poniżej, z zastrzeżeniem § 7 ust 2 poniżej.

  b) pozostałej części wynagrodzenia, wpłacanej przez Użytkownika najpóźniej 42 dni (6 tygodni) przed planowaną datą rozpoczęcia Kursu,

  c) faktura na zaliczkę wskazaną w ust. 1 lit a. niniejszego paragrafu oraz faktura na pozostałą część wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu jest wystawiana dla Użytkownika, na dane wskazane przez niego w Formularzu, przy zawieraniu Umowy.
   
 2. W przypadku Jednostek Publicznych, Organizator dopuszcza możliwość wystawienia faktury najpóźniej w terminie Szkolenia, z 14 dniowym terminem płatności.
   
 3. Organizator ma prawo odmówić Użytkownikowi i/lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia.
   
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora na piśmie. 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej, gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.

§ 6. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Szkolenia należy kierować na adres e-mail: info@terapiawisceralna. pl lub przesyłać listem poleconym na adres Rudak Janusz FIZJOART, ul. Racławicka 17A, 14-100 Ostróda, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Użytkowników - Konsumentów.
   
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją),

  b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,

  c) oczekiwania Użytkownika.
   
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
   
 4. Organizator ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników - Konsumentów.
   
 5. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.

§ 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW – KONSUMENTÓW

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownik - Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie”).
   
 2. Użytkownik – Konsument może zrezygnować z Kursu w trakcie jego trwania, Organizator zwróci Użytkownikowi - Konsumentowi uiszczone wynagrodzenie, pomniejszone o zaliczkę oraz wynagrodzenie za zajęcia, w których wziął udział.
   
 3. Oświadczenie Użytkownika - Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres: Janusz Rudak FIZJOART, ul. Racławicka 17A, 14-100 Ostróda lub wysłane w formie elektronicznej na adres info@terapia-wisceralna.pl
   
 4. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi - Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem zapisu ust. 2 niniejszego paragrafu.
   
 5. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik - Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
   
 6. W przypadku Użytkowników - Konsumentów Organizator rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika - Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika - Konsumenta oznacza to uznanie żądania Użytkownika - Konsumenta za uzasadnione.
   
 7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 8. Użytkownik będący Konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Terapii Wisceralnej Florinda Czeija Dürnbergstr. 42, 5164 Seeham. Kontakt pod adresem e-mail: info@viszerale-therapie. at lub na adres siedziby. Współadministratorem danych osobowych jest Rudak Janusz FIZJOART, ul. Racławicka 17A, 14-100 Ostróda, REGON 519482141, NIP 7411809586. Kontakt pod adresem e-mail: info@terapia-wisceralna.pl lub na adres siedziby.
 2. Cele i czas przetwarzania. Dane będziemy przetwarzać w celu:

  a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do stron umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku do osób dedykowanych do realizacji umowy, przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

  b) Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

  c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

  d) Archiwizowania dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie dokumentów, których okres przechowywania jest regulowany przepisami prawa; art. 6 ust. 1 lit f RODO - w zakresie danych przechowywanych przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, a w przypadku konieczności przechowywania dokumentów narzuconej przez przepisy prawa - przez okresy wskazane przepisami prawa;

  e) Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.

  f) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO , gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

  g) Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.

  h) Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez Organizatora działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia sprawy z wykorzystaniem formularza, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności, chyba że zostanie wniesiony sprzeciwu co do przetwarzania.

 

 1. Odbiorcy danych Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:

  a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

  b) podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

  c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

  d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

  e) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, w tym IT.
   
 2. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
   
 3. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania remarketingowe.
   
 4. Przetwarzanie danych osób dedykowanych do realizacji umowy W przypadku danych osób dedykowanych do realizacji umowy administrator informuje, iż dane te pozyskał od strony, z którą zawarł umowę, tj. od klienta lub kontrahenta. Dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko, dane firmy z którą osoba dedykowana do wykonania umowy współpracuje.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w § 2 niniejszego Regulaminu.
   
 2. Organizator oświadcza, że Szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów, do których Użytkownik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Szkolenia. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Użytkownikowi i Uczestnikowi materiałów szkoleniowych.
   
 3. Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Szkolenia.
   
 4. Użytkownikowi i Uczestnikowi nie przysługuje wobec Organizatora roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Szkoleniu, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc.
   

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Szkoleń w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator winy nie ponosi (np. choroba Wykładowcy, wypadek komunikacyjny, awaria etc.).
   
 2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Szkolenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie - zmiana terminu Szkolenia nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Szkolenia Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu.
   
 3. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora.
   
 4. Organizator ma prawo zmienić lokalizację Szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, bez podania przyczyny. Organizator powiadomi o tym fakcie Użytkownika, na adres e-mail podany w Formularzu.
   
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
   
 6. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
   
 7. Organizator dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Organizator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
   
 8. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Organizatorowi statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkownika.
   
 9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.
   
 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   
 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.